Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Audit-web Shops, s. r. o.

1.         Úvodní ustanovení a základní pojmy

1.1.      Jsme společnost Audit-web Shops, s. r. o., IČO: 090 80 058, se sídlem Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 81956 (dále jen „my“). Provozujeme internetové obchody dostupné na webových adresách www.a-razitka.cz, www.a-vizitky.cz,
www.a-olfa.cz a www.a-coloris.cz, prostřednictvím kterých prodáváme naše Zboží.

1.2.      Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvy uzavřené mezi námi a vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo Webových stránek. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.

1.3.      Smlouva a Podmínky se řídí českým právem. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje zahraniční (mezinárodní) prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí českým právem.

1.4.      Není-li uvedeno jinak, mají tyto výrazy uvedené v těchto Podmínkách tento význam:

Cena:                                  je cena, kterou jste povinni nám za Zboží zaplatit.

Charakter výrobků:            jsme dodavatelem produktů v oblasti kancelářského a papírenského, zboží, které jsou nabízeny v katalogu na Webových stránkách (dále jen „Zboží).

Nabídka:                             je závazná nabídka obsahující popis předmětu dodávky, technické zadání, počet kusů Zboží, Cenu, přepokládaný termín dodání a způsob dopravy.

Podmínky:                          jsou tyto obchodní podmínky, které mezi námi a vámi upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.

Smlouva:                            je kupní smlouva, kterou jsme mezi sebou uzavřeli.

Smluvní strany:                  jsou smluvní strany Smlouvy, tedy my a vy.

vy:                                      jste vy, podnikatelé nebo spotřebitelé.

Webové stránky:                 jsou naše webové stránky  www.a-razitka.cz, www.a-vizitky.czwww.a-olfa.cz, www.a-coloris.cz

Zboží na míru:                    Zboží individuálně upravené podle vašeho přání nebo vyrobené přímo pro vás.

1.5.      Pokud bude potřeba, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Audit-web Shops, s. r. o.

Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice

e-mail: info@auditweb.eu,

tel.: +420 595 172 800, +420 724 358 889

2.         Uživatelský účet

2.1.      Prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného na Webových stránkách můžete provést Objednávku. Uživatelský účet však k vytvoření Objednávky není nutný.

2.2.      Pokud si uživatelský účet zakládáte, jste při jeho registraci povinni uvádět pravdivé a správné údaje. Jste také povinni všechny údaje při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu nebo v objednávce považujeme za správné a pravdivé.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je důležité, abyste v rámci těchto zabezpečovacích údajů zachovali mlčenlivost a nesdělovali přihlašovací údaje třetí osobě.

2.4.      Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3.         Objednávka a uzavření Smlouvy

3.1.      Zboží inzerované na Webových stránkách má především informativní charakter. Nejsme povinni s Vámi ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.

3.2.      Zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, který obsahuje informace o charakteru Zboží, Ceně, způsobu úhrady Ceny a dále o požadovaném způsobu dodání Zboží a o jiných nákladech s tím spojených (dále jen „Objednávka).

3.3.      Po obdržení Objednávky vám její přijetí potvrdíme prostřednictvím e-mailu (dále jen „Potvrzení“). Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Potvrzení o přijetí Objednávky. Při neobvyklém charakteru Objednávky jsme oprávněni vás požádat o dodatečné potvrzení Objednávky, v takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem obdržení Vašeho potvrzení.

3.4.      Objednávku můžete vytvořit i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, v takovém případě vám zašleme nabídku e-mailem spolu s těmito Podmínkami a vy tyto Podmínky odsouhlasíte prostřednictvím e-mailu. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy nám je doručeno potvrzení e-mailem, že s nabídkou souhlasíte a přijímáte ji.

3.5.      Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informacích neodpovídáme za tím způsobenou škodu. Jste odpovědni za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny jste povinni nám takovou změnu oznámit. V případě, že nám změny nenahlásíte, a Zboží tak přebere například osoba neoprávněná, nesete veškerá rizika s tím spojená. Zároveň jste povinni uhradit Cenu vč. nákladů na dodání.

3.6.      Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si hradíte sami. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

4.         Objednání Zboží na míru

4.1.      Máte možnost si u nás objednat Zboží upravené přímo vám na míru, třeba vizitky nebo razítka. Součástí Objednávky jsou podklady, které nám musíte dodat, jelikož jsou pro vytvoření Objednávky Zboží na míru podstatné, a všechny jejich parametry naleznete na Webových stránkách (dále jen „Podklady).

4.2.      V případě, že Objednávka neobsahuje všechny potřebné Podklady, vyzveme vás k jejich doplnění, popřípadě je můžeme sami doplnit podle standardních postupů. V takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem doručení přijetí doplnění Podkladů.

4.3.      Důkladně si zkontrolujte vše, co v Podkladech uvádíte. V případě, že Podklady obsahují chybu, kterou nedokážeme posoudit (zejména ohledně jmen, názvů, čísel, rozměrů apod.), anebo v Podkladech taková informace chybí, neodpovídáme za škodu, která vznikla vyrobením Zboží s takovou chybou anebo chybějící informací.

5.         Platební podmínky

5.1.      Na Webových stránkách je vždy uvedena Cena Zboží včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Prodávající je plátce DPH.

5.2.      Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně (např. Zboží, které na Webových stránkách prodáváme za méně než 10 % ceny obvyklé), nejsme povinni Zboží s takto zjevně chybně uvedenou Cenou dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

5.3.      Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

a)         dobírkou;

b)         online platební kartou nebo pomocí Apple/Google Pay;

c)         online bankovním převodem;

d)         běžným bankovním převodem.

5.4.      V případě úhrady bankovním převodem jste povinni uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je zpravidla číslo Objednávky. V případě, kdybyste tento symbol nezadali, může se stát, že se platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží vám nebude dodáno včas.

5.5.      V případě, kdy Zboží hradíte bezhotovostně, považuje se Cena Zboží za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet nebo doručením potvrzení o provedení transakce. Zboží odešleme neprodleně poté, pokud nejsme domluveni jinak.

5.6.      Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který vždy splňuje požadavky právních předpisů. Zašleme vám ho na e-mail, který jste uvedli v Objednávce. Splatnost faktury je 14 dní.

5.7.      Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vám vystavit účtenku. Zároveň musíme zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od přijetí tržby.

5.8.      Dále jsme se dohodli, že v případě vašeho prodlení s jakoukoliv platbou nebo její části vůči nám jsme oprávněni po vás požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. V případě, kdy jste spotřebitel, máme toto právo pouze pokud jste si objednali Zboží na míru.

5.9.      V případě, že je předmětem Smlouvy Zboží na míru, odešleme vám postupně 3 upomínky o neuhrazení částky e-mailem. Při třetí zaslané upomínce po vás můžeme požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 Kč anebo 1 % z Ceny Zboží na míru, podle toho, jaká částka je vyšší.

5.10.   Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.

5.11.   Zboží je až do doby úplného zaplacení Ceny v našem vlastnictví a vy s ním nejste oprávněni jakkoliv nakládat, převést ho na třetí osoby anebo ho zatížit právy třetích osob.

Fakturace

5.12.   Při objednání Zboží na míru po vás můžeme požadovat zálohovou fakturu v hodnotě 100 % z celkové Ceny. Po připsání fakturované částky na náš účet započneme s pracemi na Zboží na míru. V individuálních případech lze dohodnout 50 % zálohu. V takovém případě uhradíte zbývajících 50 % z celkové Ceny na základě vystavené faktury po zhotovení Zboží na míru. Po připsání této zbylé částky na náš účet vám Zboží na míru vyexpedujeme.

5.13.   Můžeme se i dohodnout, že není potřeba hradit zálohu, nebo že se doba splatnosti může prodloužit. Fakturu v takovém případně vystavíme v den expedice Zboží.

5.14.   Jste povinni nám fakturu uhradit řádně a včas v návaznosti na její splatnost. Neuhradíte-li vystavenou fakturu v době splatnosti, můžeme pozastavit práci na výrobě Zboží či jeho dodání.

6.         Dodací podmínky a převzetí Zboží

6.1.      Způsoby doručení Zboží k vám jsou uvedeny na Webových stránkách, případně si způsob doručení můžeme sjednat individuálně.

6.2.      Cena nákladů na dopravu je uvedena v Objednávce a hradíte ji vy, pokud se nedohodneme jinak.

6.3.      Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednané Zboží nebude skladem, a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká Zboží, u kterého je na Webových stránkách výslovně uvedena delší dodací doba. Jsme oprávněni dodat Zboží později z důvodů na straně třetí strany (např. dopravce), o takové situaci Vás informujeme e-mailem a pokud jste spotřebitel, můžete takové pozdní dodání Zboží dodání odmítnout.

6.4.      Zavazujete se Zboží řádně převzít. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, jsme oprávněni požadovat po vás náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které nám tím vzniknou.  Tyto náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 200 Kč na měsíc. V momentě, kdy Zboží nepřevezmete, přechází nebezpečí škody na Zboží na vás. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých zákazníků a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet.

6.5.      Jste povinni při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, můžete zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. O zjištěném poškození nás prosím informujte a poškození, pokud je to možné, zdokumentujte. Pokud jste podnikatelé, jste povinni tak učinit do 3 pracovních dní.

6.6.      V případě, že jste Smlouvu uzavřeli jako podnikatel, a dodané Zboží neodpovídá Objednávce, jste povinni nám to oznámit do 5 pracovních dnů. K tomuto oznámení jste povinni připojit i fotografie dokládajících vadu. Do dalších 5 pracovních dnů jste pak povinni nám zaslat kompletní a nepoškozené Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, nemusíme ho převzít.

6.7.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), jsme oprávněni prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž vám neodpovídáme za případnou vzniklou škodu z důvodu pozdního dodání Zboží.

6.8.      V případě vytížení kapacit dopravců, či nevhodného zvolení typu dopravy neodpovídajícímu vlastnostem zásilky jsme oprávněni dle svého nejlepšího uvážení změnit způsob dopravy, popř. využít naši vlastní dopravu. O této změně vás informujeme e-mailem.

6.9.      Základní cena dopravy uvedená Webových stránkách platí pro Českou republiku, doprava do jiných států si dohodneme odlišně.

7.         Odstoupení od Smlouvy spotřebitelem

7.1.      Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

7.2.      Vezměte prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:

a)         kdy bylo Zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, zejména v případě Zboží na míru;

b)         pokud se jedná o Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím (např. smíchání dvou barev do razítek);

c)         pokud se jedná o Zboží v uzavřeném obalu, které jste z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit.

7.3.      V rámci sortimentu intimního charakteru nesmíte Zboží před odstoupením od Smlouvy jakkoli používat. V případě vyzkoušení takového Zboží musíte dodržet základní hygienické předpoklady. V případě nedodržení těchto pravidel nemáte právo odstoupit od Smlouvy.

7.4.      Pokud chcete odstoupit od Smlouvy, můžete využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek.

7.5.      Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako jsme se od vás přijali, případně na číslo účtu, které jste nám sdělili. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené Zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží, snížení hodnoty tohoto Zboží. Pokud je Zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

7.6.      Náklady na dodání Zboží vám vrátíme ty nejnižší, které nabízíme.

7.7.      Nejsme povinni vám vrátit Cenu do té doby, než mu bude Zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

7.8.      Pokud jsme spolu se Zbožím zaslali nějaké další bezplatné plnění – dárek, musíte v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

8.         Odpovědnost za vady reklamace

Za co odpovídáme u Zboží?

8.1.      Odpovídáme za to, že Zboží nemá při převzetí vámi vady, což znamená, že:

a)         má Zboží takové vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy námi uvedené;

b)         se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

c)         Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;

d)         je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)         Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2.      Pokud jste spotřebitelé, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.

8.3.      Pokud jste si zakoupili Zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo Zboží levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém Zboží ale odpovídáme.

Jak uplatnit práva z vadného plnění?

8.4.      Reklamaci můžete uplatnit na e-mail: info@auditweb.eu nebo dopisem na adresu: Audit-web Shops, s. r. o., Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice.

8.5.      Formulář nebo průvodní dopis k Vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

a)         vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,

b)         prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

8.6.      Zboží, které podle vás obsahuje vadu, musíte spolu s formulářem nebo průvodním dopisem zaslat na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k poškození Zboží, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a Zboží zašleme zpět na vaše náklady.

Vady Zboží

8.7.      V případě, že jste spotřebitelé a vada na Zboží se projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.8.      Pokud jste nám vytkli vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné Zboží užívat.

8.9.      Berete na vědomí, že reklamovat není možné Zboží:

a)         u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;

b)         pro jeho kvalitu, je-li kazivost Zboží menší než 5 % (tzn. je-li vadných kusů méně než 5 % z celkového počtu objednávaného Zboží), tato výjimka se vztahuje pouze na Smlouvu, jejímž předmětem je 100 a více kusů Zboží nebo 1 balení obsahuje 100 a více položek (například balení vizitek, které obsahuje 100 jednotlivých vizitek);

c)         pro barevnou odchylku menší než +-5 % z barevnosti CMYK oproti barvě uvedené v Objednávce;

d)         které bylo vyrobeno řádně podle vašich nesprávných Podkladů,

e)         pro opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, např. vypotřebování náplně propisky;

f)          použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;

g)         vady, o kterých jste věděli, nebo které jste si sami způsobili.

8.10.   Pokud prokážeme, že jste před převzetím Zboží o vadě Zboží věděli nebo jste si ji sami způsobili, nejsme povinni Vašemu nároku vyhovět.

8.11.   Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

Jak na vyřízení reklamace?

8.12.   Pokud jste spotřebitelé, pak nejpozději do tří dnů rozhodneme o Vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Vám sdělíme ve výše uvedené lhůtě.

8.13.   Pokud jste spotřebitelé, pak reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s vámi písemně nedohodne na delší lhůtě.

8.14.   Pokud jste spotřebitelé, pak máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů nás musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Pokud jste podnikatelé, pak takové právo nemáte.

9.           Mimosoudní řešení sporů

9.1.      Pokud jste spotřebitelé, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na Váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.       Závěrečná ustanovení

10.1.   Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webových stránkách. Změnami ale nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

10.2.   K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.   Neneseme žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

10.4.   Všechna naše práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

10.5.   Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování.

10.6.   V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

10.7.   Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Také zpracováváme některé Vaše osobní údaje. O tom, proč tak dělá a jak je chrání, se můžete dočíst tady.

10.8.   Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.9.   Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@auditweb.eu.   V Bolaticích
dne 19. 10. 2022

 


 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Zákazník:

Jméno:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Adresa:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _

Telefon: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   E-mail: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Požadovaný způsob vrácení peněz: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

Případné číslo bankovního účtu / kód banky, na který si přeji vrátit kupní cenu:

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _/ _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

 

Číslo faktury:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Číslo objednávky:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Vrácené zboží  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

Důvod vrácení:

(pro náš lepší přehled můžete zaškrtnout některou z uvedených možností, nejste ale povinni to udělat)

             nelíbí se barva                        

              nevyhovující rozměr

              nevyhovující materiál

             zboží vypadá jinak, než jsem předpokládal

             pozdní dodání

              doručeno jiné zboží

              jiný důvod   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

 

                                                                                           _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Datum a podpis zákazníka:

Audit-web Shops, s. r. o., IČO: 090 80 058, sídlem Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice